Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Профил на купувача

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org*ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА относно условията и редът за възлагане на обществени поръчки по ЗОП в Окръжен съд - Бургас

*ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане профила на купувача в Окръжен съд - Бургас

*Заповед на Административния ръководител на Окръжен съд Бургас относно лицата отговорни за поддръжане профила на купувача

Номер на поръчката: 01321-2018-0001.
Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, от краен снабдител, по регулярни цени за нуждите на Окръжен съд-Бургас, Административен съд-Бургас, Районен съд-Бургас,Окръжна прокуратура-Бургас, Районна прокуратура-Бургас и ГД"Охрана"-Бургас, за срок от 2 години от 01.01.2019г. до 31.12.2020г. вкл.

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org