Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Съобщения

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със Заповед на Административния ръководител-Председател на Окръжен съд-Бургас № 711 от 04.07.2019 г., издадена на основание чл.239, ал.3 от ЗСВ е разпоредено през съдебната ваканция в периода от 15.07.2019 г. -01.09.2019 г., в Окръжен съд-Бургас да се разглеждат следните дела:

1. Наказателни дела,  по които е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" по реда на чл.64 и чл.65 НПК, както и всички останали ЧНД и ВЧНД от досъдебно  производство, разглеждани от дежурен съдия, както следва:

-по чл.61,ал.3 от НПК;

-по чл.66 от НПК- последици от неизпълнение на МНО;

-по чл.67 от НПК- забрана за доближаване на пострадалия;

-по чл.68, ал.5 от НПК - забрана за напускане пределите на страната;

- по чл.69 НПК - отстраняване на обвиняемия от длъжност;

- по чл.69 а, ал.4 от НПК;

-по чл.70 НПК - настаняване за изследване в психиатрично заведение;

-по чл.72, чл.73 и чл.73а от НПК – обезпечения;

-по чл.111 ал.3 НПК – вещи /обжалване отказ на прокурора/;

-по чл.159а НПК- данни от обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;

-по чл.161, ал.1, ал.2 от НПК - претърсване и изземване;

-по чл. 164. ал.3 от НПК – обиск;

-по чл.165, ал.2 и ал.3 от НПК- задържане и изземване на кореспонденция;
-по чл.222 от НПК - разпит на обвиняем;

-по чл.223 от НПК - разпит на свидетел, както и производствата по ЗЕЕЗА;

-по чл.7 УБДХ,

и други-  при необходимост или законодателни изменения, настъпили по време на съдебната ваканция.

2. Искания за обезпечаване на искове;

3. Делата по Закона за защита срещу домашното насилие;

          4. Дела по несъстоятелност;
          5
. Дела за осиновяване на дете;

          6.
Бързите производства по гл.ХХV ГПК;

       7.
Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

          8.
Делата, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от
един месец.
          9.
Искания за обезпечаване на доказателства.

Делата  за осиновявания, постъпили по време на съдебната ваканция се разпределят между всички съдии, които са на работа през седмицата, следваща седмицата на разпределението.

 

 

 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org