Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател ***
Начало Стажант Юристи

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 12 И 13

ОКТОМВРИ 2017Г.  СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС,  СТАЯ № 12, ЕТ.2,

 

НА 01.09.2017Г.(ПЕТЪК) ОТ 09.30 ДО 10.30Ч. ЗА 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ / НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНА И ЗАВЕРЕНА СТАЖАНТСКА КНИЖКА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ./

 

 

НА ТАЗИ ДАТА СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ САМО ТЕЗИ СТАЖАНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

 

МОЛЯ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРИЛОЖЕНОТО

 ПО-ДОЛУ УКАЗАНИЕ:

 

 

 

УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ СТАЖ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

1.Задължително е явяването в началото на периода на стажа в съответния орган съгласно утвърдения План за провеждане на стажа.

1.1.Задължително е явяването в Окръжен съд – Бургас в началото на периода на стажа в съда, за да се представи стажант-юриста на съдията – ръководител от Окръжен съд – Бургас и да съгласува с него реда за провеждане на стажа.

2.Съдията-ръководител е определен и вписан в Плана за провеждане на стажа:   Съдия - ръководител:……………“.

3.Стажант – юристът съгласува лично със съдията – ръководител ден, час и място (кабинет, съдебна зала) за провеждане на стажа.

 

4.След приключване на стажа, се изготвя Атестация (на последната страница в стажантската книжка – стр.19).  

5.Атестацията се подписва от съдията-ръководител. В Атестацията се вписват трите имена на съответния стажант-юрист.

5.1.Подписите от председател и зам. председател на съда, в стажантската книжка, се заверяват служебно от съдебния администратор. 

6.На съответната страница в стажантската книжка за Окръжен съд – Бургас (стр.10 и стр.11) следва да са вписани съответните дела, по които са изработени проекти на съдебни актове от стажанта или, на които е присъствал в съдебно заседание – по граждански и наказателни дела.

6.1.Стажантската книжка не се попълва от стр.12 до стр.16 вкл.

7.Печати на положените подписи от съдията – ръководител от Окръжен съд-Бургас се полагат от съдебния администратор в деня на подаване на Заявлението за явяване на изпит.

7.1.В деня на подаване на Заявление за явяване на изпит се подписва, лично от стажанта, Акт за напускане.

8.На интернет страницата на съда се публикува Съобщение относно, ден и час, в който следва да се явят стажантите в Окръжен съд - Бургас, за подаване на документи за изпит за съответния месец и/или по други въпроси, свързани със стажа.

8.1.Документите са: надлежно заверена Стажантска книжка ( вкл. и положен печат на подписа на адвокат. Печатът се полага в Адвокатска колегия – Бургас на адрес: ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1(+359 056) tel: 815081 – до училище Иван Вазов) и Заявление, изтеглено от интернет страницата на съда.

9.Явяването на изпит не е задължително след приключване на 6-месечния стаж.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА

ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА
7 И 8
СЕПТЕМВРИ 2017Г.  СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС, 
СТАЯ № 12,
ЕТ.2,

НА 02.08.2017Г.(СРЯДА) ОТ 14.00 ДО 15.00Ч. ЗА 

ПОДАВАНЕ НА

ДОКУМЕНТИ / НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНА И ЗАВЕРЕНА СТАЖАНТСКА КНИЖКА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ/.

--------------------------------------------------------------------
ПОЛУЧЕНИ СА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО 10.06.2017г.

За встъпване в длъжност, стажантите следва да се явят в Окръжен съд - Бургас, ет.2, стая № 12 на 03.07.2017г. (понеделник) от 15.00 до 16.00ч.

с

изтеглен План за провеждане на стажа ( 2бр., от страницата на съда) и да разполагат с химикал.

 -------------------------------------------------------------------------------------

СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 17 И 18 АВГУСТ 2017Г.  СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС,  СТАЯ № 12, ЕТ.2,

 

НА 12.07.2017Г.(СРЯДА) ОТ 14.00 ДО 15.00Ч. ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ / НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНА И ЗАВЕРЕНА СТАЖАНТСКА КНИЖКА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ./


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Важно за стажант - юристите

       С цел подобряване организацията на работа можете да изтеглите от сайта Правила за провеждане на стажа, План за провеждане на стажа, Заявление за явяване на изпит. Документите се представят в Окръжен съд Бургас стая №12 (Съдебен администратор тел. 056 879429) или стая №45 (Началник административна служба тел. 056 879431) на етаж 2.

Моля, запознайте се с: 

1. Правила за провеждане на 6-месечен стаж на стажант - юристите, 
разпределени към Окръжен съд - Бургас.

2. 
План за провеждане на стажа. 
Стажант-юристът се явява в Окръжен съд Бургас, за встъпване в длъжност, с предварително разпечатани от тази страница два броя планове, които попълва на място в съда.

3. Изпитни дати за придобиване на юридическа правоспособност през 2017 г.

4. Заявление до Министъра на правосъдието за явяване на изпит. 
Стажант-юристът се явява в Окръжен съд Бургас, за оформяне на документи за изпита за придобиване на юридическа правоспособност, с предварително изтеглен и попълнен образец на заявление.

 

 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org