Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Стажант Юристи

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ПОЛУЧЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАЖАНТ- ЮРИСТИ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО 10.06.2019г.

За встъпване в длъжност, стажантите следва да се явят в Окръжен съд - Бургас, ет.2, стая № 12 на 03.07.2019г. (сряда) от 15.00 до 16.00ч. с изтеглен План за провеждане на стажа (2бр., от страницата на съда) и да разполагат с химикал.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 15 И 16 АВГУСТ 2019Г.  СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС,  СТАЯ № 12, Т.2,

НА 12.07.2019Г.(ПЕТЪК) ОТ 09.00 ДО 10.00Ч. ЗА  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ / НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНА И ЗАВЕРЕНА СТАЖАНТСКА КНИЖКА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ./

 

НА ТАЗИ ДАТА СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ САМО ТЕЗИ СТАЖАНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ

МОЛЯ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРИЛОЖЕНОТО ПО-ДОЛУ УКАЗАНИЕ:

 

    

УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ СТАЖ В ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

1.Задължително е явяването в началото на периода на стажа в съответния орган съгласно утвърдения План за провеждане на стажа.

2.Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства в ПОНЕ 3 съдебни заседания на определения съдия – ръководител от Окръжен съд - Бургас, КАТО ЗА ЦЕЛТА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАВА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СЪДА, С ДЕЛАТА НА ДОКЛАД НА СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ. График на съдебните заседания на Окръжен съд - Бургас е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

2.1 Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства И в поне 1 съдебно заседание, РАЗЛИЧНО ПО ХАРАКТЕР от това по т.2. За целта проверява графика на съдебните заседания, който е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

2.2ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА В ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС СЕ СЪГЛАСУВАТ СЪС СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ.

3.Съдията-ръководител е определен и вписан в Плана за провеждане на стажа:   Съдия - ръководител:……………“.

4.След приключване на стажа, се изготвя Атестация (на последната страница в стажантската книжка – стр.19).   

5.Атестацията се подписва от съдията-ръководител, ЕДИНСТВЕНО И САМО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т.2 И Т.2.1 ОТ НАСТОЯЩОТО УКАЗАНИЕ. В Атестацията се вписват трите имена на съответния стажант-юрист.

5.1.Подписите от председател и зам. председател на съда, в стажантската книжка, се заверяват служебно от съдебния администратор. 

6.Стажантската книжка се попълва, подписва и подпечатва от стр.2 до стр.11 вкл.,  съгласно утвърдения план-график.

6.1.Стажантската книжка не се попълва от стр.12 до стр.16 вкл..

7.Печати на положените подписи от съдията – ръководител от Окръжен съд-Бургас се полагат от съдебния администратор в деня на подаване на Заявлението за явяване на изпит.

7.1.В деня на подаване на Заявление за явяване на изпит се подписва, лично от стажанта, Акт за напускане.

8.На интернет страницата на съда се публикува Съобщение относно, ден и час, в който следва да се явят стажантите в Окръжен съд - Бургас, за подаване на документи за изпит за съответния месец и/или по други въпроси, свързани със стажа.

8.1.Документите са: надлежно заверена Стажантска книжка ( вкл. и положен печат на подписа на адвокат. Печатът се полага в Адвокатска колегия – Бургас на адрес: ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1(+359 056) tel: 815081 – до училище Иван Вазов) и Заявление, изтеглено от интернет страницата на съда.

9.Явяването на изпит не е задължително след приключване на 6-месечния стаж.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛУЧЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДО 10.05.2019г.

За встъпване в длъжност, стажантите следва да се явят в Окръжен съд - Бургас, ет.2, стая № 12 на 07.06.2019г. (петък) от 15.00 до 16.00ч.

с

изтеглен План за провеждане на стажа (2бр., от страницата на съда) и да разполагат с химикал.


==================================================

СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 11 И 12 ЮЛИ 2019Г.  СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС,  СТАЯ № 12, Т.2, НА 07.06.2019Г.(ПЕТЪК) ОТ 14.00 ДО 15.00Ч. ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ / НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНА И ЗАВЕРЕНА СТАЖАНТСКА КНИЖКА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ./

 

НА ТАЗИ ДАТА СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ САМО ТЕЗИ СТАЖАНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ

МОЛЯ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРИЛОЖЕНОТО ПО-ДОЛУ УКАЗАНИЕ:

 

 

УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ СТАЖ В ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

 

  1.Задължително е явяването в началото на периода на стажа в съответния орган съгласно утвърдения План за провеждане на стажа.

 2.Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства в ПОНЕ 3 съдебни заседания на определения съдия – ръководител от Окръжен съд - Бургас, КАТО ЗА ЦЕЛТА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАВА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СЪДА, С ДЕЛАТА НА ДОКЛАД НА СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ. График на съдебните заседания на Окръжен съд - Бургас е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

 2.1 Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства И в поне 1 съдебно заседание, РАЗЛИЧНО ПО ХАРАКТЕР от това по т.2. За целта проверява графика на съдебните заседания, който е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

  2.2ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА В ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС СЕ СЪГЛАСУВАТ СЪС СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ.

 3.Съдията-ръководител е определен и вписан в Плана за провеждане на стажа:   Съдия - ръководител:……………“.

 4.След приключване на стажа, се изготвя Атестация (на последната страница в стажантската книжка – стр.19).   

 5.Атестацията се подписва от съдията-ръководител, ЕДИНСТВЕНО И САМО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т.2 И Т.2.1 ОТ НАСТОЯЩОТО УКАЗАНИЕ. В Атестацията се вписват трите имена на съответния стажант-юрист.

5.1.Подписите от председател и зам. председател на съда, в стажантската книжка, се заверяват служебно от съдебния администратор. 

 6.Стажантската книжка се попълва, подписва и подпечатва от стр.2 до стр.11 вкл.,  съгласно утвърдения план-график.

6.1.Стажантската книжка не се попълва от стр.12 до стр.16 вкл..

 7.Печати на положените подписи от съдията – ръководител от Окръжен съд-Бургас се полагат от съдебния администратор в деня на подаване на Заявлението за явяване на изпит.

7.1.В деня на подаване на Заявление за явяване на изпит се подписва, лично от стажанта, Акт за напускане.

  8.На интернет страницата на съда се публикува Съобщение относно, ден и час, в който следва да се явят стажантите в Окръжен съд - Бургас, за подаване на документи за изпит за съответния месец и/или по други въпроси, свързани със стажа.

8.1.Документите са: надлежно заверена Стажантска книжка ( вкл. и положен печат на подписа на адвокат. Печатът се полага в Адвокатска колегия – Бургас на адрес: ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1(+359 056) tel: 815081 – до училище Иван Вазов) и Заявление, изтеглено от интернет страницата на съда.

 9.Явяването на изпит не е задължително след приключване на 6-месечния стаж.=================================================


ПОЛУЧЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО 10.04.2019г.

За встъпване в длъжност, стажантите следва да се явят в Окръжен съд - Бургас, ет.2, стая № 12 на 09.05.2019г. (четвъртък) от 15.00 до 16.00ч. 
с 
изтеглен План за провеждане на стажа (2бр., от страницата на съда) и да разполагат с химикал.


=============================================================


СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 13 И 14 ЮНИ 2019Г.  СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС,  СТАЯ № 12, Т.2,

 

НА 9.05.2019Г.(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 14.00 ДО 15.00Ч. ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ / НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНА И ЗАВЕРЕНА СТАЖАНТСКА КНИЖКА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ./

 

 

НА ТАЗИ ДАТА СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ САМО ТЕЗИ СТАЖАНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ

ЮНИ

МОЛЯ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРИЛОЖЕНОТО ПО-ДОЛУ УКАЗАНИЕ :

 

 

УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ СТАЖ В ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

1.Задължително е явяването в началото на периода на стажа в съответния орган съгласно утвърдения План за провеждане на стажа.

 2.Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства в ПОНЕ 3 съдебни заседания на определения съдия – ръководител от Окръжен съд - Бургас, КАТО ЗА ЦЕЛТА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАВА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СЪДА, С ДЕЛАТА НА ДОКЛАД НА СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ. График на съдебните заседания на Окръжен съд - Бургас е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

2.1 Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства И в поне 1 съдебно заседание, РАЗЛИЧНО ПО ХАРАКТЕР от това по т.2. За целта проверява графика на съдебните заседания, който е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

2.2ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА В ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС СЕ СЪГЛАСУВАТ СЪС СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ.

 3.Съдията-ръководител е определен и вписан в Плана за провеждане на стажа:   „Съдия - ръководител:……………“.

 4.След приключване на стажа, се изготвя Атестация (на последната страница в стажантската книжка – стр.19).   

5.Атестацията се подписва от съдията-ръководител, ЕДИНСТВЕНО И САМО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т.2 И Т.2.1 ОТ НАСТОЯЩОТО УКАЗАНИЕ. В Атестацията се вписват трите имена на съответния стажант-юрист.

5.1.Подписите от председател и зам. председател на съда, в стажантската книжка, се заверяват служебно от съдебния администратор. 

6.Стажантската книжка се попълва, подписва и подпечатва от стр.2 до стр.11 вкл.,  съгласно утвърдения план-график.

6.1.Стажантската книжка не се попълва от стр.12 до стр.16 вкл..

7.Печати на положените подписи от съдията – ръководител от Окръжен съд-Бургас се полагат от съдебния администратор в деня на подаване на Заявлението за явяване на изпит.

7.1.В деня на подаване на Заявление за явяване на изпит се подписва, лично от стажанта, Акт за напускане.

8.На интернет страницата на съда се публикува Съобщение относно, ден и час, в който следва да се явят стажантите в Окръжен съд - Бургас, за подаване на документи за изпит за съответния месец и/или по други въпроси, свързани със стажа.

8.1.Документите са: надлежно заверена Стажантска книжка ( вкл. и положен печат на подписа на адвокат. Печатът се полага в Адвокатска колегия – Бургас на адрес: ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1(+359 056) tel: 815081 – до училище Иван Вазов) и Заявление, изтеглено от интернет страницата на съда.

9.Явяването на изпит не е задължително след приключване на 6-месечния стаж.
ПОЛУЧЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО 10.03.2019г.

За встъпване в длъжност, стажантите следва да се явят в Окръжен съд - Бургас, ет.2, стая № 12 на 02.04.2019г. (вторник) от 15.00 до 16.00ч. 
с 
изтеглен План за провеждане на стажа (2бр., от страницата на съда) и да разполагат с химикал.=================================================

СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 16 И 17 МАЙ 2019Г.  СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС,  СТАЯ № 12, Т.2,

 

НА 11.04.2019Г.(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 14.00 ДО 15.00Ч. ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ / НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНА И ЗАВЕРЕНА СТАЖАНТСКА КНИЖКА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ./

 

 

НА ТАЗИ ДАТА СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ САМО ТЕЗИ СТАЖАНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ

МАЙ

МОЛЯ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРИЛОЖЕНОТО ПО-ДОЛУ УКАЗАНИЕ :

 

 

УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ СТАЖ В ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

1.Задължително е явяването в началото на периода на стажа в съответния орган съгласно утвърдения План за провеждане на стажа.

 2.Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства в ПОНЕ 3 съдебни заседания на определения съдия – ръководител от Окръжен съд - Бургас, КАТО ЗА ЦЕЛТА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАВА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СЪДА, С ДЕЛАТА НА ДОКЛАД НА СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ. График на съдебните заседания на Окръжен съд - Бургас е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

2.1 Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства И в поне 1 съдебно заседание, РАЗЛИЧНО ПО ХАРАКТЕР от това по т.2. За целта проверява графика на съдебните заседания, който е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

2.2ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА В ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС СЕ СЪГЛАСУВАТ СЪС СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ.

 3.Съдията-ръководител е определен и вписан в Плана за провеждане на стажа:   „Съдия - ръководител:……………“.

 4.След приключване на стажа, се изготвя Атестация (на последната страница в стажантската книжка – стр.19).   

5.Атестацията се подписва от съдията-ръководител, ЕДИНСТВЕНО И САМО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т.2 И Т.2.1 ОТ НАСТОЯЩОТО УКАЗАНИЕ. В Атестацията се вписват трите имена на съответния стажант-юрист.

5.1.Подписите от председател и зам. председател на съда, в стажантската книжка, се заверяват служебно от съдебния администратор. 

6.Стажантската книжка се попълва, подписва и подпечатва от стр.2 до стр.11 вкл.,  съгласно утвърдения план-график.

6.1.Стажантската книжка не се попълва от стр.12 до стр.16 вкл..

7.Печати на положените подписи от съдията – ръководител от Окръжен съд-Бургас се полагат от съдебния администратор в деня на подаване на Заявлението за явяване на изпит.

7.1.В деня на подаване на Заявление за явяване на изпит се подписва, лично от стажанта, Акт за напускане.

8.На интернет страницата на съда се публикува Съобщение относно, ден и час, в който следва да се явят стажантите в Окръжен съд - Бургас, за подаване на документи за изпит за съответния месец и/или по други въпроси, свързани със стажа.

8.1.Документите са: надлежно заверена Стажантска книжка ( вкл. и положен печат на подписа на адвокат. Печатът се полага в Адвокатска колегия – Бургас на адрес: ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1(+359 056) tel: 815081 – до училище Иван Вазов) и Заявление, изтеглено от интернет страницата на съда.

9.Явяването на изпит не е задължително след приключване на 6-месечния стаж.
 =================================================================


СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 18 И 19 АПРИЛ 2019Г.  СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС,  СТАЯ № 12, Т.2,

НА 12.03.2019Г.(ВТОРНИК) ОТ 14.00 ДО 15.00Ч. ЗА ПОДАВАНЕ НА

ДОКУМЕНТИ / НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНА И ЗАВЕРЕНА СТАЖАНТСКА КНИЖКА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ./

НА ТАЗИ ДАТА СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ САМО ТЕЗИ СТАЖАНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ

 

МОЛЯ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРИЛОЖЕНОТО

 ПО-ДОЛУ УКАЗАНИЕ

 

 

УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ СТАЖ В ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

 

1.Задължително е явяването в началото на периода на стажа в съответния орган съгласно утвърдения План за провеждане на стажа.

2.Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства в ПОНЕ 3 съдебни заседания на определения съдия – ръководител от Окръжен съд - Бургас, КАТО ЗА ЦЕЛТА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАВА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СЪДА, С ДЕЛАТА НА ДОКЛАД НА СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ. График на съдебните заседания на Окръжен съд - Бургас е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

2.1 Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства И в поне 1 съдебно заседание, РАЗЛИЧНО ПО ХАРАКТЕР от това по т.2. За целта проверява графика на съдебните заседания, който е публикуван в интернет страницата на съда. Делата, на които е присъствал стажанта се вписват в стажантската книжка на стр. 10 или стр.11, в зависимост от характера им.

2.2ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА В ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС СЕ СЪГЛАСУВАТ СЪС СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ.

3.Съдията-ръководител е определен и вписан в Плана за провеждане на стажа:   „Съдия - ръководител:……………“.

4.След приключване на стажа, се изготвя Атестация (на последната страница в стажантската книжка – стр.19).   

5.Атестацията се подписва от съдията-ръководител, ЕДИНСТВЕНО И САМО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т.2 И Т.2.1 ОТ НАСТОЯЩОТО УКАЗАНИЕ. В Атестацията се вписват трите имена на съответния стажант-юрист.

5.1.Подписите от председател и зам. председател на съда, в стажантската книжка, се заверяват служебно от съдебния администратор. 

6.Стажантската книжка се попълва, подписва и подпечатва от стр.2 до стр.11 вкл.,  съгласно утвърдения план-график.

6.1.Стажантската книжка не се попълва от стр.12 до стр.16 вкл..

7.Печати на положените подписи от съдията – ръководител от Окръжен съд-Бургас се полагат от съдебния администратор в деня на подаване на Заявлението за явяване на изпит.

7.1.В деня на подаване на Заявление за явяване на изпит се подписва, лично от стажанта, Акт за напускане.

8.На интернет страницата на съда се публикува Съобщение относно, ден и час, в който следва да се явят стажантите в Окръжен съд - Бургас, за подаване на документи за изпит за съответния месец и/или по други въпроси, свързани със стажа.

8.1.Документите са: надлежно заверена Стажантска книжка ( вкл. и положен печат на подписа на адвокат. Печатът се полага в Адвокатска колегия – Бургас на адрес: ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1(+359 056) tel: 815081 – до училище Иван Вазов) и Заявление, изтеглено от интернет страницата на съда.

 9.Явяването на изпит не е задължително след приключване на 6-месечния стаж.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛУЧЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО 10.01.2019г.

За встъпване в длъжност, стажантите следва да се явят в Окръжен съд - Бургас, ет.2, стая № 12 на 05.02.2019г. (вторник)         от 14.00 до 15.00ч.

с

изтеглен План за провеждане на стажа (2бр., от страницата на съда) и да разполагат с химикал.


==============================================

СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 14 И 15

МАРТ 2019Г.  СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС,  СТАЯ № 12, Т.2,

НА 07.02.2019Г.(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 14.00 ДО 15.00Ч. ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ / НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНА И ЗАВЕРЕНА СТАЖАНТСКА КНИЖКА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ./

НА ТАЗИ ДАТА СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ САМО ТЕЗИ СТАЖАНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ

МОЛЯ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПРИЛОЖЕНОТО

 ПО-ДОЛУ УКАЗАНИЕ:

 

УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ СТАЖ В ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

1.Задължително е явяването в началото на периода на стажа в съответния орган съгласно утвърдения План за провеждане на стажа.

2.Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства в ПОНЕ 3 съдебни заседания на определения съдия – ръководител от Окръжен съд - Бургас, КАТО ЗА ЦЕЛТА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАВА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СЪДА, С ДЕЛАТА НА ДОКЛАД НА СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ. График на съдебните заседания на Окръжен съд - Бургас е публикуван в интернет страницата на съда.

2.1 Стажант – юристът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъства И в поне 1 съдебно заседание, РАЗЛИЧНО ПО ХАРАКТЕР от това по т.2. За целта проверява графика на съдебните заседания, който е публикуван в интернет страницата на съда.

2.2ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА В ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС СЕ СЪГЛАСУВАТ СЪС СЪДИЯТА-РЪКОВОДИТЕЛ.

 3.Съдията-ръководител е определен и вписан в Плана за провеждане на стажа:   „Съдия - ръководител:……………“.

 4.След приключване на стажа, се изготвя Атестация (на последната страница в стажантската книжка – стр.19).   

 5.Атестацията се подписва от съдията-ръководител, ЕДИНСТВЕНО И САМО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т.2 И Т.2.1 ОТ НАСТОЯЩОТО УКАЗАНИЕ. В Атестацията се вписват трите имена на съответния стажант-юрист.

5.1.Подписите от председател и зам. председател на съда, в стажантската книжка, се заверяват служебно от съдебния администратор. 

 6.На съответната страница в стажантската книжка за Окръжен съд – Бургас (стр.10 и стр.11) следва да са вписани делата, по които са изработени проекти на съдебни актове от стажанта или, на които е присъствал в съдебно заседание – по граждански и наказателни дела.

6.1.Стажантската книжка се попълва, подписва и подпечатва от стр.2 до стр.11 вкл.,  съгласно утвърдения план-график.

6.2.Стажантската книжка не се попълва от стр.12 до стр.16 вкл..

 7.Печати на положените подписи от съдията – ръководител от Окръжен съд-Бургас се полагат от съдебния администратор в деня на подаване на Заявлението за явяване на изпит.

7.1.В деня на подаване на Заявление за явяване на изпит се подписва, лично от стажанта, Акт за напускане.

8.На интернет страницата на съда се публикува Съобщение относно, ден и час, в който следва да се явят стажантите в Окръжен съд - Бургас, за подаване на документи за изпит за съответния месец и/или по други въпроси, свързани със стажа.

8.1.Документите са: надлежно заверена Стажантска книжка ( вкл. и положен печат на подписа на адвокат. Печатът се полага в Адвокатска колегия – Бургас на адрес: ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1(+359 056) tel: 815081 – до училище Иван Вазов) и Заявление, изтеглено от интернет страницата на съда.

 9.Явяването на изпит не е задължително след приключване на 6-месечния стаж.

=========================================

ПОЛУЧЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
 СТАЖАНТ-ЮРИСТИ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО 10.12.2018г.

За встъпване в длъжност, стажантите следва да се явят в Окръженсъд - Бургас, ет.2, стая № 12 на 09.01.2019г. (сряда)

от 14.00 до 15.00ч.

с

изтеглен План за провеждане на стажа (2бр., от страницата на съда) ида разполагат с химикал.===============================================================

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------Важно за стажант - юристите

       С цел подобряване организацията на работа можете да изтеглите от сайта Правила за провеждане на стажа, План за провеждане на стажа, Заявление за явяване на изпит. Документите се представят в Окръжен съд Бургас стая №12 (Съдебен администратор тел. 056 879429) или стая №45 (Началник административна служба тел. 056 879431) на етаж 2.

Моля, запознайте се с: 

1. Правила за провеждане на 6-месечен стаж на стажант - юристите, 
разпределени към Окръжен съд - Бургас.

2. 
План за провеждане на стажа. 
Стажант-юристът се явява в Окръжен съд Бургас, за встъпване в длъжност, с предварително разпечатани от тази страница два броя планове, които попълва на място в съда.

3. Изпитни дати за придобиване на юридическа правоспособност през 2018 г.

4. Заявление до Министъра на правосъдието за явяване на изпит. 
Стажант-юристът се явява в Окръжен съд Бургас, за оформяне на документи за изпита за придобиване на юридическа правоспособност, с предварително изтеглен и попълнен образец на заявление.

 

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org