Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Конкурси

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед №  521 /13.05.2019г. Административният ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас

 

 

О Б Я В Я В А:

конкурс

           

І. За следната длъжност в Окръжен съд - Бургас:

1.“Съдебен помощник“ – 1 щ.бр. по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ - гражданска и търговска колегия.

 

Описание на длъжността „съдебен помощник“: Съдебният помощник подпомага съдиите в тяхната работа. Извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна; подпомага образуването на делата и следи за спазване на  законоустановените срокове; изготвя проекти на съдебни актове; проучва, анализира и обобщава съдебната практика; изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания; изпълнява и други задължения възложени му от административния ръководител.

 

 

ІІ.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: „съдебен помощник „.

            1.да има само българско гражданство;           

            2.да има завършено висше образование по специалността „ Право”;

            3.да е преминало изискуемия се стаж по ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност;

            4.да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

            5.да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

            6.да не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт;

            7.да не страда от психическо заболяване;

8.да е навършил пълнолетие;

            9.да не е поставен под запрещение;

            10.да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

            11.да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

            12.да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;       

            13.да не е народен представител;

            14. да не е общински съветник в Общински съвет - Бургас;

            15.да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

            16.да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като проподавател във висше училище;

17.да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващ друга свободна професия.

             

 

            ІІІ.Специфични изисквания за заемане на длъжносттта: „съдебен помощник”, определени от административния ръководител на съда:

               1.компютърна грамотност MS Office / Word. Excel/, Internet

               2.организационни умения, умение за работа в екип, лоялност

 

 

         ІV. Начин за провеждане на конкурса за длъжността: „съдебен помощник“:

            Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления и допускане на кандидатите от комисия. 

            Списъците с входящите номера на допуснатите и недопуснатите кандидати (както и основанията за недопускането им ) ще се обявят на таблото на съда и на интернет страницата на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

             В списъка на допуснатите кандидати, обявени със съответните входящи номера, ще се посочат датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.

              

            Втори етап за длъжността: „съдебен помощник”писмен изпит / казус /. Писменият изпит се състои в решаване на казус от областта на гражданското и търговското право.

            Списъкът с входящите номера на допуснатите до трети етап кандидати ще се обяви на таблото на съда и на интернет страницата на съда. В списъка на допуснатите кандидати, обявени по входящи номера, ще се посочи датата, началният час и мястото на провеждане на трети етап от конкурса.

 

.           Трети етап за длъжността: „съдебен помощник”– устен изпит.

До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите, получили на писмения изпит оценка не по-ниска от мн. добър 4.50. 

Устният изпит ще се проведе чрез задаване на предварително подготвени от комисията въпроси от областта на гражданското и търговското право, еднакви за всички кандидати.

 

            Писменият и устният изпит за длъжността: „съдебен помощник” ще се оценяват от комисията по шестобална система с точност до 0,25.

 

    Въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда комисията ще оформи протокол с резултатите от проведения конкурс и класира успешно издържалите конкурса със съответните им входящи номера.

 

   

Протоколът от крайния резултат на конкурса ще се публикува на интернет страницата на съда, по входящи номера и ще се съобщи на участниците в него в 3-дневен срок от провеждането му.

 

     С класирания на първо място кандидат ще се сключи споразумение съгласно чл. 68, ал.1, т.3 от КТ, при спазване на разпоредбата на чл.107а, ал.4 от КТ.

 

 

V.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите (лично или чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно) за длъжността: ”съдебен помощник”:

               1.Заявление по образец; 

               2.Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от  свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;

               3.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ и чл. 340а, ал.2;

               4.Декларация за обстоятелствата по чл. 162 от ЗСВ;

               5.Копие от диплома за завършено висше юридическо образование.

               6.Копие от удостоверението за юридическа правоспособност.

               7.Копие от удостоверение или сертификат за допълнителна квалификация (ако има такива ).

               8. Свидетелство за съдимост.

               9. Медицинско свидетелство.

              10.Удостоверение от психиатричен диспансер за липса на психическо заболяване;

              11.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния и трудов стаж.

              12.Могат да бъдат приложени и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

 

   

            VІ.Минимален размер на основната заплата за обявените длъжности, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата: за „Съдебен помощник”, : ОМЗ – 1643 лв. (1618 лв. + 25 лв. ранг).

 

 

            VІІ.Място за подаване на документите: Окръжен съд гр. Бургас, ул. “ Александровска “ № 101, ет. 2, стая № 12 или+ стая № 45, тел. 056 879 429  или 056 879431, всеки работен ден от 09 -12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч.;

 

 

                  На разположение на кандидатите са: Заявление по образец, както и съответните Декларации, които следва да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда (http://www.os-burgas.org) и коректно попълнени.

 

 

 

            VІІІ.Срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават до 18 юни 2019г. включително.         

 

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org