Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Банкови сметки

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


СЪОБЩЕНИЕ

 

В съдебните деловодства на Окръжен съд - Бургас: Регистратура, Първо гражданско отделение и Второ гражданско отделение са въведени в експлоатация POS терминални устройства, чрез които могат да бъдат внесени суми по транзитната и набирателната сметка на БОС. 


               Заповед, въвеждане в експлоатация на ПОС терминални устройства.

              При внасяне на суми в клоновете на Райфайзенбанк ЕАД се заплаща банкова такса 2.00 лв. за превод. Не се заплаща такса за банков превод при внасяне на суми, чрез инсталираните в Окръжен Съд Бургас POS терминални устройства.

                  Приложими са следните видове банкови карти:

VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика.
                 
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА ЗА:

       1. ДЕПОЗИТИ за вещи лица,съдебни експертизи по граждански, административни, търговски и фирмени дела по описа на БОС
       2. ДЕПОЗИТИ за СВИДЕТЕЛИ
       3. ГАРАНЦИИ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
       4. ГАРАНЦИИ по дела за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК
      
       
BG95 RZBB 9155 3320 0644 07      РАЙФАЙЗЕНБАНК Клон Бургас, BIC: RZBBBGSF

                   ТРАНЗИТНА СМЕТКА ЗА СЪДЕБНИ ТАКСИ:

       1. Такса за образуване на дела по описа на БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
       2. Държавна такса по дела за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК
       3. Такса за удостоверение за актуално състояние,ликвидация,несъстоятелност на фирма
       4. Такса за издаване на изпълнителен лист по дела по описа на БОС
       5. Глоби и разноски по граждански и наказателни дела
       6. Заплащане на дължими разходи по Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

       BG82 RZBB 9155 3120 0644 15      РАЙФАЙЗЕНБАНК Клон Бургас, BIC: RZBBBGSF

        

Notification

 

ВPOS terminals were put into operation in the judicial registers of Burgas Regional Court Registry, First Civil Section and Second Civil Section, through which can be deposited amounts on the transit and incorporation account of Burgas Regional Court.


               Commissioning of POS terminals order.

              When depositing amount to the branches of Raiffeisenbank EAD, a bank fee of BGN 2.00 per translation is payable. No bank wire transfer fee is paid when depositing amount through POS terminals placed in Burgas Regional Court..

                  The following types of bank cards are applicable:

VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro and Borika.
                 
INCORPORATION ACCOUNT FOR:

       1. DEPOSITORS for experts, judicial experts in civil, administrative, commercial and company cases under the docket of Burgas Regional Court.
       2. DEPOSITS FOR WITNESSES
       3. GUARANTEE IN CRIMINAL MATTERS
       4. WARRANTIES OF PROCEEDINGS FOR FUTURE CLAIM
      
       
BG95 RZBB 9155 3320 0644 07      RAIFFEISENBANK Branch Burgas, BIC: RZBBBGSF

                   TRANSIT ACCOUNT FOR JUDICIAL FEES:

       1. Fee for the initiating a lawsuit under BURGAS REGIONAL COURT
       2. State Fee in Cases for FUTURE CLAIMS COLLATERAL
       3. Fee for a certificate of current status, liquidation, insolvency of a company
       4. Fee for issuing a writ of execution in the cases of Burgas Regional Court
       5. Fines and expenses in Civil and Criminal Matters
       6. Payment of due expenses under the Access to Public Information Act (APIA)

       BG82 RZBB 9155 3120 0644 15      RAIFFEISENBANK Branch Burgas,с, BIC: RZBBBGSF

        

СООБЩЕНИЕ

 

В судебном делопроизводстве Окружного суда – Бургас: Регистратура, Первое гражданское отделение и Второе гражданское отделение введены в эксплуатацию POS-терминалы, с помощью которых можно сделать взнос денежных сумм на транзитный и накопительный счета Бургасского окружного суда (БОС).


               Приказ, ввод в эксплуатацию ПОС-терминалов.

             При взносе сумм в филиалах банка Райфайзенбанк ЕАД оплачивается банковский сбор в размере 2.00 лв. Не оплачивается сбор за банковский перевод в случае взноса сумм через установленные в Окружном суде – Бургас POS- терминалы.

                 Принимаются указанные виды банковских карт:

VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика..
                 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ:

       1.ДЕПОЗИТОВ для экспертов, судебных экспертиз по гражданским, административным, коммерческим и фирменным делам согласно реестру БОС
       2. ДЕПОЗИТОВ для СВИДЕТЕЛЕЙ
       3. ЗАЛОГОВ по УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
       4. ЗАЛОГОВ по делам НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДУЩЕГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
      
       
BG95 RZBB 9155 3320 0644 07      РАЙФАЙЗЕНБАНК филиал Бургас, BIC: RZBBBGSF

                   ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ СУДЕБНЫХ СБОРОВ: :

       1. Сбор на возбуждение судебного дела согласно реестру БУРГАССКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
       2. Государственный сбор по делам НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДУЩЕГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
       3. Сбор на выдачу удостоверения об актуальном состоянии, о ликвидации, о банкротстве компании
       4. Сбор на выдачу исполнительного по делам согласно реестру БОС
       5. Штрафы и расходы по гражданским и уголовным делам
       6. Оплата причитающихся расходов согласно Закону о доступе к общественной информации (ЗДОИ)

       BG82 RZBB 9155 3120 0644 15      РАЙФАЙЗЕНБАНК Филиал Клон Бургас, BIC: RZBBBGSF

        
 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org