Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Администрация

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Работно време на съдебната администрация с граждани е от 9 до 17 часа непрекъснато

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 
Информационният център се намира на партера срещу главния вход на Съдебната палата. Информационният център обслужва Окръжен и Районен съд – Бургас, като извършва:
  • Справки за движението на делата по описите на БОС и БРС;
  • Справки по телефон за движението на делата по описите на БОС и БРС;
  • Информация за графика на насрочените за деня дела по описите на БОС и БРС;
  • Запознаване с образци на заявления за издаване на документи, включително и разяснение за тяхното попълване;
В помощ на граждани и адвокати, в Информационния център може да се получи:
  • Информация за местоположението на съдебните зали;
  • Информация за разположението на органите на съдебната власт в съдебната палата и техните функции;
  • Информация за банкови сметки и таксите, събирани от органите на съдебната власт;
  • Информация за видовете удостоверения, издавани от органите на съдебната власт в Съдебната палата, както и необходимите документи за това
СЛУЖБА „ РЕГИСТРАТУРА "
Служба “ Регистратура” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 101, в Съдебната палата, телефон 056 879 443.
В отделението се приема и регистрира входящата кореспонденция. Водят се входящ и изходящ дневник на електронен и хартиен носител.
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура .
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.
 
СЛУЖБА „ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – І НСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА”
 
Служба “Граждански дела – І инстанция и търговски дела” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 125 в Съдебната палата, телефон 056 879 436.
В отделението се обработват търговски и граждански дела – І инстанция, по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, дела по несъстоятелност и частни дела.
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура /.
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

СЛУЖБА „НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ”
 
Служба “Несъстоятелност” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 128 в Съдебната палата, телефон 056 879 421.
В отделението се обработват всички молби и жалби от дела по несъстоятелност.
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура.
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.

СЛУЖБА „ФИРМЕНИ ДЕЛА"

         В отделението се обработват заявления за регистрация и вписване на промени в обстоятелствата на:
- юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации),
- местните поделения на вероизповеданието,
- адвокатските дружества,
- жилищно строителните кооперации.
            Поддържа търговските регистри за гореизброените, издава удостоверения за актуалното им състояние и предоставя информация за фирмените им дела.
            Предоставя информация и копия на документи, по искане на граждани, адвокати и държавни институции, по фирмените дела и архивните фирмени дела.
            Указва и дава разяснения за оставените без движение фирмени дела.
            Обработва искания за издаване на служебни удостоверения за пререгистрация на търговските дружества и кооперации.
            Предоставя информация за заличени, непререгистрирани и пререгистрирани еднолични търговци и търговски дружества.
СЛУЖБА „ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – ІІ ИНСТАНЦИЯ
Служба “ Граждански дела – ІІ инстанция” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 126 в Съдебната палата, телефон 056879 442.
В отделението се обработват граждански дела – ІІ инстанция, образувани по жалби срещу съдебни актове на районните съдилища и частни дела.
 
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда се извършва от деловодителите на регистратура.
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в деловодството, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ се извършва от съответния деловодител.
СЛУЖБА „НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - І И ІІ ИНСТАНЦИЯ
Служба “Наказателни дела” се намира на ет.2 / над партер /, стая № 5 и стая № 6 в Съдебната палата, телефон 056 879437 и 056879 438.
В отделението се обработват наказателни дела от общ характер  наказателни дела от частен характер, частни наказателни дела, административно-наказателни дела.
Регистриране на съдебните книжа и даване на уникален входящ номер от деловодната програма на съда, както и пореден описен номер на образуване се извършва от съответните компютърни оператори, изпълняващи деловодни функции в служба „Регистратура.
Изключение от това правило са единствено и само делата, по които се определя мярка за неотклонение по НПК, както и получените в Окръжен съд – Бургас Европейски заповеди за арест, КОИТО СЕ ВХОДИРАТ ДИРЕКТНО В „ ДОСЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО” , която се намира на ет.1 / над партер /, стая № 134, телефон 056 987 445. 
В случаите на входиране на документи по вече образувани дела, няма пречка те да бъдат депозирани директно в наказателно деловодство, по съответното дело. Дейността по регистриране на постъпващия документ ще се извършва от съответния компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции.
 
СЛУЖБА „ АРХИВ "
Служба “ Архив” се намира на ет.1 / над партер /, стая № 133 в Съдебната палата, телефон 056 879 435.
Служба ”Архив „осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и документи.
В отделението се извършват всички видове справки по предадените дела, книги и документи. Деловодителите от отделението отговарят за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата.
Внесените в архива дела и други книжа се съхраняват в Окръжен съд-Бургас – 10 години.
СЛУЖБА „ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА
Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа” се намира на партер в Съдебната палата, телефон 056 878 861.
Служба ”Връчване на призовки и съдебни книжа „ отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовки и съдебни книжа.
Със Заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас е създадена обща служба „ Връчване на призовки и съдебни книжа” за Окръжен и Районен съд - Бургас.
 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org