Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Статут Съдебна Палата

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


В Съдебна палата – Бургас се помещават Апелативен, Окръжен, Районен и Административен съд, както и Апелативна, Окръжна и Районна прокуратури.

Бургаски Апелативен съд и Бургаска Апелативна прокуратура заемат източното крило на Съдебната палата и са с отделен вход на югоизточния ъгъл на сградата.

На първи етаж на сградата са разположени съдебните зали, Административен съд и част от деловодствата на Окръжен съд.
На втори етаж на сградата са разположени Окръжен съд и Окръжна прокуратура.
На трети етаж са разположени Районен съд и Районна прокуратура.

Подробен указател има на входа за граждани на югозападния ъгъл на сградата.

ВAt the Courthouse- Burgas are located the Appellate, District, Regional and Administrative Court, as well as Appellate, District and District Prosecution Offices.

Burgas Court of Appeal and the Burgas Appeals Prosecutor Office are located the eastern wing of the Courthouse and have a separate entrance at the southeastern corner of the building.

The Courtrooms, the Administrative Court and part of the court offices of the Regional Court are located on the first floor of the building.
Regional Court and Regional Prosecutor's Office are located on the second floor of the building.
The District Court and the District Prosecutor's Office are located on the third floor.

A detailed directory is shown at the citizens’ entrance at the southwest corner of the building.

В Судебной палате – Бургас размещаются Апелляционный, Окружной, Районный и Административный суды, а также Апелляционная, Окружная и Районная прокуратуры.

Бургасский апелляционный суд и Бургасская Апелляционная прокуратура занимают восточное крыло Судебной палаты и имеют самостоятельный вход, который расположен на юго-восточном углу здания.

На первом этаже здания расположены залы суда, Административный суд и часть делопроизводства Окружного суда.
На втором этаже здания расположены Окружной суд и Окружная прокуратура.
На третьем этаже расположены Районный суд и Районная прокуратура.

Подробные указания размещены у входа для граждан на юго-западном углу здания.

 
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org