Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Полезна информация Образци

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Образци на документи
(предлаганите образци не са задължителни, а само ориентировъчни при подаване на документи)
Можете да изгтеглите и попълните желания образец, след което да го представите в Окръжен съд - Бургас

1. Заявление за издаване на незаверен препис от съдебен акт
2. Заявление за издаване на незаверен препис от невлязъл в сила съдебен акт
3. Заявление за предоставяне на информация чрез фотокопиране
4. Заявление за справка и фотокопие на фирмено дело
5. Заявление за освобождаване от държавна такса
6. Заявление за издаване на изпълнителен лист
7. Заявление за издаване на удостоверение за липса на първоинстанционни граждански и търговски дела
8. Заявление по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки
9. Заявление за издаване на удостоверение, че СНЦ не е в ликвидация
10.Заявление за издаване на удстоверение, че фирмата не е в производство по несъстоятелност
11.Заявление за прилагане на документи към дело
12.Заявление за връщане на предоставени документи
13.Заявление за издаване на удостоверение за актуално състоание на СНЦ
14.Заявление за издаване на заверен препис от съдебен акт
15.Заявление за предоставяне на правна помощ
16.Заявление за издаване на съдебно удостоверение
17.Заявление за връщане на внесена парична гаранция
18.Заявление за достъп до обществена информация
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org